Napędy hydrauliczne

Posted by admin on August 22, 2011 in Wiadomiości z hydrauliki |

Napędy hydrauliczne są to elementy maszyn, które przekazują i przekształcają energię w różnego rodzaju ruchy urządzeń wykonawczych, odpowiednie dla potrzeb użytkownika. Wyróżnia się dwa podstawowe typy napędów hydraulicznych: hydrokinetyczne i hydrostatyczne.

Napędy hydrokinetyczne, są to mechanizmy (elementy maszyn) wykorzystujące energię kinetyczną cieczy. Zaliczane są do nich:

- sprzęgła hydrokinetyczne,

- przemienniki hydrokinetyczne, przekładnie hydrokinetyczne,

- przemienniki momentu obrotowego

Napędy hydrokinetyczne są zbudowane z dwóch głównych elementów: wirnika silnika i wirnika odbiornika, zamontowanych we wspólnej obudowie.

Napędy hydrostatyczne, są to mechanizmy (elementy maszyn), gdzie energia jest przekazywana poprzez zmiany ciśnienia, bez dużych zmian prędkości cieczy hydraulicznej. Działanie napędów hydrostatycznych jest oparte na prawie Pascala.

Hydraulika siłowa to coś co nas zawsze pociągało stąd prowadzimy ten blog.

Tags: ,

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z TEORII BŁĘDÓW ( mechanika płynów )

Posted by admin on June 15, 2011 in Wiadomiości z hydrauliki with Comments closed |

Wszystkie wykonywane pomiary, niezależnie od przyjętej metody pomiarowej i użytej aparatury, obarczone są błędem. Uzyskane wyniki są więc jedynie zbliżone do rzeczywistej wartości. Przez błąd pomiaru rozumie się różnicę pomiędzy otrzymanym wynikiem a wartością rzeczywistą, która jest poszukiwana. Powstawanie błędów pomiarowych jest zależne zarówno od eksperymentatora (subiektywne), jak i od przyrządu pomiarowego i czynników zewnętrznych (obiektywne), np. ograniczne na czułość przyrządów czy zmienność warunków zewnętrznych. W celu oceny dokładności metody pomiarów wprowadzono pojęcia błędu bezwzględnego i błędu względnego.

 

Błąd bezwzględny (absolutny) wielkości x, oznaczany jako ∆x, jest to różnica między wartością x1 otrzymaną przy pomiarze danej wielkości a wartością rzeczywistą wielkości mierzonej x0. Błąd bezwzględny jest wielkością mianowaną, podawaną w jednostkach wielkości mierzonej. Może być wielkością dodatnią, ujemną lub równą zeru. Błąd bezwzględny nie pozwala na ocenę stopnia dokładności pomiaru. W związku z tym wprowadza się pojęcie błędu względnego. Błędem względnym σ nazywamy stosunek wartości błędu bezwzględnego do rzeczywistej wartości wielkości mierzonej. Błędy względne są wielkościami niemianowanymi. Umożliwia to porównywanie dokładności pomiarów wielkości niejednorodnych, np. pomiaru masy, prędkości itp. W praktyce najczęściej rzeczywista wartość liczbowa wielkości x0 jest nieznana, nie można więc wyznaczyć wielkości błędów bezwzględnych i względnych. W związku z tym w rachunku błędów wyznacza się odpowiednimi metodami wartość średnią z wyników pomiarów x i traktuje się ją jako przybliżenie wartości dokładnej x0, co pozwala zdefiniować błędy pozorne. pozorny błąd bezwzględny. Gdzie x jest średnią arytmetyczną ze wszystkich wyników danej serii pomiarów, a xi – i-tą wartością pomierzoną w danej serii oraz pozorny błąd względny.

Hydraulika siłowa to coś co nas zawsze pociągało stąd prowadzimy ten blog.

Tags: ,

Autodesk

Posted by admin on May 10, 2011 in Wiadomiości z hydrauliki |

Począwszy od zaawansowanych rozwiązań do modelowania informacji o budynku (BIM), na znanych rozwiązaniach branżowych do kreślenia i dokumentacji opartych na AutoCAD kończąc, Autodesk oferuje sprawdzone rozwiązania, opracowane specjalnie dla inżynierów mechaników, elektryków i hydraulików (MEP), projektantów i kreślarzy.

Lepsze projekty inżynieryjne to lepiej funkcjonujące budynki.

Współczesne obiekty budowlane są skomplikowane i wymagają, aby nowoczesne systemy inżynieryjne działały bez zarzutu zarówno pod względem wydajności, jak i eksploatacji. Wymiana danych projektowych oraz informacji na temat wprowadzanych zmian między inżynierami MEP (mechanikami, elektrykami i hydraulikami) a powiększonymi zespołami, w skład których wchodzą architekci i inżynierowie konstrukcyjni, staje się jeszcze ważniejsza, ponieważ stopień skomplikowania projektów budowlanych wciąż rośnie.

Wykorzystując technologię Autodesk (począwszy od zaawansowanego oprogramowania projektowego, a skończywszy na rozwiązaniach do wspólnego zarządzania projektem) spółki sektora MEP są w stanie znacznie poprawić wydajność pracy, dokładność wykonywanych czynności i koordynację realizowanych procesów.

Hydraulika siłowa to coś co nas zawsze pociągało stąd prowadzimy ten blog

Tags: , ,

Leonardo da Vinci a hydraulika

Posted by admin on April 20, 2011 in Wiadomiości z hydrauliki |

Leonardo da Vinci (1452-1519), włoski malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor, teoretyk sztuki, filozof, wszechstronny i najdoskonalszy przedstawiciel renesansu. Uczeń A. del Verrocchio we Florencji, od 1472 członek cechu malarzy. Leonardo da Vinci na prawie sześciu tysiącach stron notatek wykonał znacznie więcej projektów technicznych niż prac artystycznych, co wskazuje na to, że inżynieria była niezmiernie ważną dziedziną jego zainteresowań. Leonardo da Vinci był mistrzem zasad mechaniki. Wprowadził do użycia dźwignie, wsporniki, koła pasowe, korby, mechanizmy zębatkowe. Wynalazki Leonarda są sprzed ery patentów, dlatego nie można z całą pewnością stwierdzić, jak wiele z jego wynalazków weszło do użytku, wywierając wpływ na życie wielu ludzi. Niektóre z nich to podpierane mosty, automatyczna nawijarka, maszyna do testowania wytrzymałości drutu na rozciąganie. Studia Leonarda nad ruchem wody zainspirowały go do zaprojektowania maszyn, które wykorzystywały jej siłę. Większość jego pracy nad hydraulika siłowa była wykonywana dla Ludovica il Moro. Leonardo, pisząc do Ludovica, opisywał swoje zdolności i jak może je wykorzystać: “…bardzo lekkie, wytrzymałe i łatwe do przenoszenia mosty, których można użyć do ścigania lub uciekania przed wrogiem; oraz inne bezpieczne, ognioodporne oraz odporne na ataki, łatwe i wygodnie w transporcie i umieszczaniu na pozycji” eonardo, przebywając we Francji, był zaprzątnięty myślą o skanalizowaniu błotnistych terenów koło zamku Romorantin i wpadł na pomysł aparatu do czerpania wód podziemnych. Urządzenie pompowało wodę za pomocą śruby obracającej się wewnątrz cylindra.

Leonardo da Vinci podjął systematyczne studia w dziedzinie anatomii, botaniki, matematyki, optyki i mechaniki; powstały wówczas główne części traktatu o malarstwie, architekturze i anatomii, optyce i mechanice; w drugim okresie florenckim kontynuował prace naukowe i zbierał materiały do traktatu o pierwotnych siłach natury, obejmującego całą kosmologię; jego zainteresowania naukowe wiązały się ze sztuką bądź z pracami technicznymi i były wyrazem pasji poznawczej. Leonardo da Vinci opracował projekty licznych wynalazków (często związanych z prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi), znacznie wyprzedzających jego epokę: śmigłowca, spadochronu, opancerzonych pojazdów bojowych, łodzi podwodnej, maszyn włókiennicznych, prasy dźwigniowej, walcarki, tokarki kołowej, szlifierki, zaworów, pomp; wynalazki Leonarda da Vinci nie wywarły jednak większego wpływu na rozwój techniki, gdyż uzyskanych rezultatów autor nigdy nie publikował; do nielicznych zrealizowanych projektów należały projekty dźwigów.

Tags: , ,

Lepkość cieczy

Posted by admin on February 19, 2011 in Wiadomiości z hydrauliki |

Lepkość jest to parametr charakteryzujący opory przepływu, jakie stawia płyn (ciecz lub gaz) podczas przemieszczania się. Lepkość określa wewnętrzne tarcie płynu i jest odpowiednikiem współczynnika tarcia, występującego w przypadku wzajemnego przemieszczania się ciał stałych. Opory ruchu płynu zależą od struktury jego cząsteczek i są bezpośrednio odpowiedzialne za wielkość sił, jakie muszą być przyłożone aby wymusić przepływ. Do charakterystyk reologicznych zalicza się również wskaźnik lepkości (indeks wiskozowy), oznaczany akronimem VI. W przypadku cieczy eksploatacyjnych, charakterystyki reologiczne obejmują kilka podstawowych parametrów, do których zalicza się:

 

-lepkość dynamiczną,

-lepkość kinematyczną,

-lepkość względną.

Lepkość cieczy jest funkcją temperatury, maleje wraz z jej wzrostem. Dla olejów smarnych i cieczy eksploatacyjnych zjawisko to ma duże znaczenie. Dla każdego układu technicznego istnieje optymalny zakres lepkości cieczy stosowanych jako substancje smarujące, ciecze hydrauliczne lub inne ciecze eksploatacyjne. Zwiększenie lepkości przy obniżaniu temperatury powoduje zwiększenie strat energii na pokonywanie oporów tarcia. W skrajnych przypadkach, zwiększenie lepkości cieczy smarującej może uniemożliwić działanie maszyny lub prowadzić do zniszczenia nie których jej części. Zmniejszenie lepkości, towarzyszące wzrostowi temperatury cieczy smarującej, może spowodować jej wyciek spomiędzy smarowanych elementów, a w konsekwencji zwiększenie zużycia współpracujących powierzchni, a nawet zatarcie. Hydraulika siłowa to temat który jest jak morze. Zagadnienia z nią związane są szerokie i głębokie. A my je omawiamy.

Tags: , ,

Cylinder hydrauliczny

Posted by admin on February 19, 2011 in Cylinder hydrauliczny |

Siłownik hydrauliczny, (znany także pod nazwą cylinder hydrauliczny), silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym.

Organem roboczym siłownika mogą być: tłok , nurnik lub membrana – umieszczone w cylindrycznym korpusie . Do przestrzeni roboczej wtłaczana jest ciecz, która przesuwa tłok lub nurnik, lub odkształca membranę. Powoduje to ruch posuwisty tłoczyska . Siłowniki hydrauliczne dzielą się na:

- jednostronnego działania – suw roboczy odbywa się tylko w jednym kierunku

- dwustronnego działania – suwy robocze odbywają się w obu przeciwstawnych kierunkach

Siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania wymagają wymuszenia powrotu tłoka do pozycji wyjściowej oraz usunięcia z komory roboczej cieczy. Może to być zrealizowane za pomocą sprężyny ściskanej w czasie suwu roboczego, która gdy siłownik pozostaje w spoczynku, zapewnia powrót tłoka. Niekiedy ciężar tłoczyska, urządzenia roboczego lub zewnętrznego obciążenia wystarcza do wykonania tej pracy.

Zasięg suwu roboczego siłownika hydraulicznego jest limitowany długością tłoczyska. Ze względu na niebezpieczeństwo wyboczenia długość ta jest ograniczona. W celu zwiększenia zasięgu suwu roboczego stosuje się siłowniki teleskopowe.

Tags: , ,

Pompy magnetyczne

Posted by admin on January 21, 2011 in Pompy hydrauliczne |

Rodzaj stosowanych pomp jest uzależniony w znacznym stopniu od specyfiki produkcji. Jak wynikało z odpowiedzi, w stosunkowo niewielu aplikacjach wykorzystuje się pompy magnetyczne. Przeniesienie napędu z silnika do sekcji pompy odbywa się za pomocą sprzęgła magnetycznego (różniące się biegunami magnesy, z których jeden podłączony jest do wału napędowego, a drugi osadzony jest na wirniku pompy). Nie ma żadnego mechanicznego połączenia pomiędzy sekcją pompy a silnikiem, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania uszczelnień. A niektóre dane sugerują, że 80% awarii pomp spowodowanych jest uszkodzeniem uszczelnień. W tego typu konstrukcjach mamy wyższy stopień bezpieczeństwa na przykład w przypadku pompowania cieczy żrących, a przy tym niskie koszty LCC (całkowity koszt zakupu i eksploatacji). Również pompy tego typu wytrzymują ciągłą pracę przy niewielkich nakładach na konserwację.

Tags: , ,

Pompa zębata

Posted by admin on January 21, 2011 in Pompy hydrauliczne |

Pompa zębata to rodzaj pompy wyporowej rotacyjnej. Istnieją dwa rodzaje pomp zębatych: pompy o zazębieniu zewnętrznym oraz pompy zębate o zazębieniu wewnętrznym

Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym Składa się z dwóch jednakowych kół zębatych możliwie jak najciaśniej osadzonych w korpusie . Obracające się koła zębate (jedno z nich jest napędzane przez zewnętrzne źródło) zagarniają ciecz z komory ssawnej do przestrzeni międzyzębnych transportując ją do komory tłocznej .

Pompa zębate cechują się prostą konstrukcją i duża niezawodnością. Osiągają ciśnienie do 20 MPa i wydajność do 0,003 m3/s. Zakres prędkości obrotowej kół zębatych wynosi 500-4000 obr/min. Charakterystyka wydajności jest pulsacyjna. Pulsacje jednak można zmniejszyć stosując koła zębate z zębami ukośnymi. W powszechnej opinii pompy zębate to obecnie konstrukcje zaawansowane technologicznie o unikatowych własnościach eksploatacyjnych. W pompach tego typu kierunek przepływu cieczy ulega nieznacznemu odchyleniu i mają one dużą zdolność do samozasysania przy łagodnym przepompowywaniu, co ma duże znaczenie w przypadku transportu cieczy o bardzo dużych lepkościach. Zaletą jest nieskomplikowana budowa i jedno uszczelnienie wału.

Tags: , ,

Pompa wirowa

Posted by admin on January 21, 2011 in Pompy hydrauliczne |

Pompa wirowa to pompa, w której łopatkowy wirnik zwiększa moment pędu (kręt) cieczy powodując efekt ssania we wlocie i nadwyżkę ciśnienia po stronie tłocznej pompy.

Pompy wirowe dzielą się na:

- pompy wirowe krętne

Pompa wirowa krętna – jest typem pompy wirowej, w której obrotowy ruch wirnika powoduje wzrost momentu pędu (krętu) cieczy

- pompy wirowe krążeniowe zwane też pompami samozasysającymi.

Pompa wirowa krążeniowa – pompa wirowa w której uzyskano efekt samozasysania, to znaczy zdolność rozruchu bez konieczności zalania rurociągu ssawnego. Istnieje wiele różnych konstrukcji takich pomp. Należą do nich pompy z bocznymi kanałami pierścieniowymi, pompy peryferalne, pompy z wirującym pierścieniem wodnym i wiele innych.

Pompy samozasysające stosuje się tam gdzie istnieje konieczność rozruchu bez wstępnego zalania rurociągu, na przykład w pompach strażackich lub jako pompy rozruchowe (zalewające) w układach pompowych.

W pompach wirowych nie jest potrzebne uszczelnienie oddzielające obszar ssawny od tłocznego (w przeciwieństwie do pomp wyporowych).

Hydraulika siłowa to temat który jest jak morze. Zagadnienia z nią związane są szerokie i głębokie. A my je omawiamy.

Tags: , ,

Pompa śrubowa, membranowa i krzywkowa

Posted by admin on January 21, 2011 in Pompy hydrauliczne |

Pompa śrubowa to rodzaj pompy wyporowej, w której transport cieczy wymuszany jest obrotami ślimakowej śruby. Ciecz zamknięta w przestrzeniach pomiędzy ślimakiem a korpusem pompy zostaje przenoszona od strony ssawnej do tłocznej pompy.

Pompa ślimakowa nie posiada zaworów. Charakterystyka czasowa pompy śrubowej jest względnie stała. Wydajność pomp śrubowych wynosi do 0,2 m3/s, ciśnienie osiągane przy prędkości obrotowej do 18 000 obr/min – 20MPa. Sprawność jest nieco mniejsza niż pomp zębatych.

Pompa membranowa jest pompą wyporową, w której organem roboczym jest gumowa, plastikowa lub (dawniej) skórzana membrana poruszana za pomocą dźwigni, cyklicznie wtłaczanego sprężnego powietrza lub cieczy. Pompa membranowa charakteryzuje się brakiem przecieków. Z tego powodu używana jest do pompowania cieczy zanieczyszczonych i toksycznych.

Pompa krzywkowa to rzadziej spotykana konstrukcja pompy wyporowej o obrotowym organie roboczym. Pompy krzywkowe stosowane są do pompowania cieczy o dużej lepkości, takich jak ropa naftowa, mazut, olej spożywczy.

Tags: , ,

Copyright © 2010-2014 Hydraulika Siłowa. Blog o hydraulice siłowej. All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.0, from BuyNowShop.com.